Професионална специалност Бизнес администрация

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ„АТЛАС 1972”ЕООД

гр. Дупница 2600,ул.”Цар Освободител”№ 16,ет.2

тел. 0890705809, email:cpo_atlas@abv.bg

 

                                                                                               УТВЪРДИЛ:

                                                                                                        Гергана  Цекова-Тонева

                                                                                                           ДИРЕКТОР НА ЦПО

 

 

 

 

УЧЕБЕН ПЛАН

 

ЗА  НАЧАЛНО  ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ  С ПРИДОБИВАНЕ НА

ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО РАМКОВИ ПРОГРАМИ „ А“

Вариант А10

 

Секретарски и административни офис дейности Офис мениджър - Код: 346
Професия: Бизнес администрация - Код: 346010
Специалност: Текстообработване - Код: 3460101
Степен на професионална квалификация Трета
за лица след придобита квалификация съответно по част от професия, първа или втора степен на професионална квалификация
Срок на обучение: до 1 годинаа
Общ брой часове: 960
От които:
брой часове по теория: 480
брой часове по практика: 480
Форма на обучение: Дневна
Организационна форма Квалификационен курс
Минимално входящо образователно равнище: средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии, съгл. чл.8 ,л. 4 т.3 буква „г” от ЗПОО